CALENDARI FISCAL. Març de 2021

CALENDARI FISCAL. Març de 2021

Durant el mes de març de 2021, els contribuents afectats hauran de complir amb les següents obligacions fiscals:

Fins a l’1 de març

IMPOST DE SOCIETATS

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renuncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: model 036.

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renuncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: model 036

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Any 2020: model 347

Fins al 22 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Febrer 2021. Grans empreses: models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Febrer 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

Febrer 2021. Operacions assimilades a les importacions: model 380

Fins al 30 de març

IMPOSATS MEDIAMBIENTALS

Any 2020. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: model 586

Fins al 31 de març

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS EN L’ESTRANGER

Any 2020: model 720

FONT: *AEAT