Elisenda Clavera

Consultoria jurídica

CONSULTORIA JURÍDICA

Constitució, transformació, fusió i escissió de Societats mercantils.

  • Dret Mercantil en general.
  • Dret concursal.
  • Societats civils, comunitats de béns i contractació civil en general.
  • Fundacions i associacions sense ànim de lucre.
  • Testamentàries i dret successori en general.
  • Dret administratiu i contenciós.