Elisenda Clavera

Comptabilitat

Assessorament en matèria comptable. Pla General de Comptabilitat. Dret comptable general.

  • El.laboració mensual registres fiscals.
  • Comptabilització material per mitjans informàtics.
  • El.laboració i presentació al Registre Mercantil i altres registres dels comptes anuals.
  • Presentació anàlisi i comentari periòdic dels comptes anuals intermèdies i altres estats financers.
  • Planificació de comptabilitats de gestió, costos, administratives, etc.