Elisenda Clavera

Gestió administrativa

Altes, modificacions, traspassos i baixes de tota classe d’empreses.

  • Qüestions urbanístiques. Juntes de compensació.
  • Qüestions amb organismes autonòmics i locals.