Principals novetats fiscals de la Llei 11/2020 de PGE per a l’any 2021

Principals novetats fiscals de la Llei 11/2020 de PGE per a l’any 2021

PRINCIPALS NOVETATS EN l’IRPF amb efectes 1 de gener de 2021:

· Modifica l’escala general de l’IRPF, afegint un nou tram a la part de la base liquidable que excedeixi de 300.000 € a què s’aplicarà un tipus de gravamen del 24,50%.

· Modifica l’escala de retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions i havers passius, establint un nou tram a la part de la base que excedeixi de 300.000 € a què s’aplicarà un tipus de retenció del 47,00%.

· Modifica l’escala que s’aplica a la part de la base liquidable de l’estalvi, que grava les rendes de capital, establint un nou tram a la part de la base que excedeixi de 200.000 € a què s’aplicarà un tipus del 26,00% (13% estatal i 13% autonòmic).

· En les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència, el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les de el mateix contribuent, no podran excedir de 2.000 € anuals (amb anterioritat el límit era de 8.000 € anuals).

· En les aportacions als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge de contribuent, el límit màxim d’aquestes aportacions serà de 1.000 € anuals (amb anterioritat el límit era de 2.500 €).

· Modifica el límit màxim general conjunt de reducció aplicable a la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, reduint-se de 8.000 € a 2.000 € anuals. Si bé aquest límit s’incrementarà en 8.000 €, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials. Es manté el límit de 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col•lectives de dependència satisfetes per l’empresa. El límit financer anual màxim conjunt també es redueix en les mateixes quanties i casuística.

· Pròrroga dels límits excloents per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF per a l’exercici 2021. També es prorroguen per a l’exercici 2021 els límits per a l’aplicació de el règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA .

PRINCIPALS NOVETATS EN L’IMPORT SOBRE SOCIETATS:

· Pel que fa a les normes comunes aplicables a les deduccions per incentivar determinades activitats, el límit incrementat de la deducció a el 50% s’aplica també (a més de a les activitats R+D+i) a les deduccions de produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, quan aquestes deduccions superin el 10% de la quota íntegra reduïda en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. Aquesta modificació entra en vigor l’1 de gener de 2021.

· Estableix la possibilitat que el contribuent que participi en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent, pugui aplicar-se la deducció prevista en l’art.36.1 i 3 de la LIS. Caldrà que el productor i el contribuent que participa subscriguin un contracte de finançament, entre d’altres requisits. Aquesta modificació entra en vigor l’1 de gener de 2021.

· Modifica l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents, i la deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis, eliminant el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació és superior a 20 milions d’euros, entre d’altres novetats. L’aplicació de l’exempció o la deducció es limitarà a el supòsit que hi hagi un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis, de al menys el 5%, establint un règim transitori de tributació de 5 anys (2021 -2025) per a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021 amb un valor d’adquisició superior a 20 milions sense arribar al percentatge de l’5%, sempre que es compleixin la resta de requisits.

PRINCIPALS NOVETATS EN L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI:

· Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021, incrementa el tipus de gravamen aplicable a l’últim tram de la tarifa de l’escala estatal, que passa del 2,5% al 3,5%, i restableix la vigència indefinida de l’impost.

PRINCIPALS NOVETATS EN L’IVA:

· El tipus impositiu aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits serà del 21%, amb efectes des de l’1 de gener de 2021.

ALTRES MESURES:

· El tipus d’interès legal de diners queda establert en el 3,00% fins al 31 de desembre de l’any 2021.

· El tipus d’interès de demora de la LGT i el tipus d’interès de demora de la Llei general de subvencions serà del 3,75% el 2021.

· L’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM) per a 2021 s’incrementa un 5% aproximadament, i queda establert en les següents quanties:
L’IPREM diari, 18,83 euros.
L’IPREM mensual, 564,90 euros.
L’IPREM anual, 6.778,80 euros.

· En els supòsits en què la referència a l’SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que estableix el RD-llei 3/2004, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.908,60 € quan les corresponents normes es refereixin a el salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros.